^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

Aktuális Információk

MEGNYITÁS>>>

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2022-es évre

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 12. § ae) pontja alapján a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester a 2021/2022. tanévben is iskolakezdési támogatás címén pénzbeli támogatást nyújthat a jogosultak részére.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiánytalanul felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehetőség.

A számlák csatolása minden esetben kötelező, valamint változás az idei évben, hogy jövedelemigazolásokat is mellékelni kell!

A jogosultság lényeges feltételei az Ör. 17/B. §-a alapján:

(1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, iskolaszer – így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág, stb.) – vásárlására vonatkozó számla alapján kifizetett összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő családok számára.

(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a befizetés igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint meghatározott igazolásokat.

(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek után vehető igénybe, amennyiben kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 800%-át. (1.339.200,- Ft-ot)

(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) bekezdésben meghatározott összeget el nem érő tankönyv számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek – így különösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére vonatkozó szolgáltatás – biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása esetén.

(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyiben

a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény által meghatározott félévek számát a hallgató nem lépte túl;

b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tantárgyak között – a korábbi félévek során már felvett és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak eredeti időszakában nem teljesített – ismételten felvett tantárgy nem szerepel.

6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.

(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30. napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május 30. napjáig nyújtható be.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyiben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója – a 2021/2022. tanév kezdetét, szeptember 1. napját követően, de legkésőbb 2021. november 2. napjáig, felsőfokú intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.

Takács Károly

polgármester

KÉRELEM LETÖLTÉSE>>>

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

A „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

Katasztrófavédelem ajánlásai

A mustgáz veszélyei

Fűtési szezon tanácsok

MEGNYITÁS>>>

Tájékoztatás helyi adó változásokról 2021. évre vonatkozóan

1. Az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell megfizetni, de az önkormányzati adóhatósághoz továbbra is be kell vallani.

2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szálláshely szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetni, de a megállapított és be nem szedett adót be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.

„2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (IX.3.) Korm.rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig

a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

2. A gépjárműadó 2021. évtől az állami adóhatóság illetékességi körébe tartozik.

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben, esetleges hátralék és túlfizetés fennállása esetén továbbra is Balatonvilágos Önkormányzat Adóhatósága az illetékes.

Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó hátralék esetén élhet a végrehajtás lehetőségével, a gépjármű forgalomból való kivonásával, ha az adótartozás az egy éven túli adóösszeget meghaladja és a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó hátralékot továbbra is a Balatonvilágos Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11748083-15428684-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlája javára kell teljesíteni.

Az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak az évközi tulajdonjog változást továbbra is a Kormányhivatalban kell bejelenteni és emellett nem kell a változásokról adatbejelentést tenni a NAV felé. A gépjárműadó előírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság küldi meg az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

3. Az iparűzési adó bevallásokat a NAV-nak kell beküldeni, de az önkormányzat számlájára kell megfizetni.

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóalanyok elektronikus úton, kizárólag az állami adóhatósághoz nyújthatják be helyi iparűzési adó bevallásukat. Ide értve az esedékes éves bevallást, előző évi elmaradt bevallást, önellenőrzést, valamint a bevallás javítást.

A bevallások beküldéséhez szükséges nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók, melyek az ÁNYK programon keresztül ügyfélkapus bejelentkezéssel azonnal beküldhetők.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül a helyi iparűzési adóbevallásokat
2021. évtől már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.
A NAV-on keresztül beküldött helyi iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása változatlanul a helyi önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetési kötelezettséget továbbra is a Balatonvilágos Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11748083-15428684-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő, lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány a helyi iparűzési adóbevallást a PM-rendelet szerinti„ központi" nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon is teljesítheti.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely mikro-, kis- és középvállalkozás ez által nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Fenti 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig 21NYHIPA jelű nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük a székhely és telephely szerinti önkormányzatoknak.

Hulladékszállítási naptár

Balatonvilágos

2021. január 1- 2020. december 31.

Tisztelt Balatonvilágosi Polgárok!


A Pro-Mot Hungária Kft. a Club Aliga vagyonkezelője az elkövetkezendő években jelentős turisztikai és településfejlesztési projektet indít útjára, melyet Magyarország Kormánya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősített.

Éppen ezért a beruházó vállalat számára rendkívül fontos a helyi lakosok véleménye és igénye, valamint észrevétele.

Kérjük írja le véleményét az alábbi e-mail címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük az együttműködésüket

EMMI: A veszélyhelyzetre tekintettel

egyszerűsödnek a gyógyszerkiváltás szabályai

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről:

„Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Forrás: https://www.eeszt.gov.hu/

CLUB ALIGA VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS

Kérésünkre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megküldte a Vagyonkezelési szerződés elektronikus példányát közzététel céljára, melyet alábbiakban olvashatnak honlapunk látogatói.

- Önkormányzat levele


- MNV válasz


- Szerződés1


- Szezrődés2

Tervjavaslat 1.

Tervjavaslat 2.

Tervjavaslat 3.

KTI válasz

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

Somogy Megyei Kormányhivatal

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

Dokumentum megnyitása >>>

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

MEGNYITÁS>>>

Szent Korona Avatás 2000.

http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg

Adatlap letöltés >>>

Hulladékszállítási naptár

Balatonvilágos

2021. január 1- 2020. december 31.

Tisztelt Balatonvilágosi Polgárok!


A Pro-Mot Hungária Kft. a Club Aliga vagyonkezelője az elkövetkezendő években jelentős turisztikai és településfejlesztési projektet indít útjára, melyet Magyarország Kormánya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősített.

Éppen ezért a beruházó vállalat számára rendkívül fontos a helyi lakosok véleménye és igénye, valamint észrevétele.

Kérjük írja le véleményét az alábbi e-mail címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük az együttműködésüket

EMMI: A veszélyhelyzetre tekintettel

egyszerűsödnek a gyógyszerkiváltás szabályai

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről:

„Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Forrás: https://www.eeszt.gov.hu/

CLUB ALIGA VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS

Kérésünkre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megküldte a Vagyonkezelési szerződés elektronikus példányát közzététel céljára, melyet alábbiakban olvashatnak honlapunk látogatói.

- Önkormányzat levele


- MNV válasz


- Szerződés1


- Szezrődés2

Tervjavaslat 1.

Tervjavaslat 2.

Tervjavaslat 3.

KTI válasz

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

Somogy Megyei Kormányhivatal

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

Dokumentum megnyitása >>>

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

MEGNYITÁS>>>

Szent Korona Avatás 2000.

http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg