Aktuális Információk

 

 

 

 

 

 

Hulladékszállítási naptár

 

Balatonvilágos

 

2019. január 1- 2019. december 31.

 

 

 

ADATLAP BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ LETÖLTÉS>>>

 

 

 

 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezető munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 2019.05.02-től

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.

 

Ellátandó feladatok:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv főkönyvelői feladatainak ellátása. Vezetői megbízásának tartalma: gazdasági vezetői feladatainak ellátása; az intézmény központ gazdálkodási csoport munkájának vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a vagyongazdálkodás és hasznosítás koordinálása, szervezése. Az önállóan működő Szivárvány Óvoda, valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, gazdálkodásának felügyelete, gazdálkodásával összefüggő feladatok irányítása, szervezése, ellátása az önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak, az államháztartás gazdálkodási rendjét meghatározó törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelően.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okiratában foglalt területek gazdálkodási, gazdasági koordinációs feladatai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a gazdasági vezetői feladatkörben előírt feladatok végrehajtása.

 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2019. május 2. napjától, 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év időtartamra 2024. május 1. napjáig szól.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak megfelelő, felsőoktatásban szerzett végzettség, továbbá emellett

okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;

- Ávr. 12. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvántartásokra vonatkozó igazolás

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- a területen szerzett szakmai tapasztalat,

- B kategóriás vezetői engedély

- gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség

- 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 10. §-ban megjelölt ÁBPE- továbbképzés I. és vagy ÁBPE- továbbképzés II.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

2.      fényképes részletes szakmai önéletrajz

3.      iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai

4.      nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 12. § szerint

5.      szakmai program,

6.      motivációs levél,

7.      bérezésre, javadalmazásra vonatkozó elképzelés, bérigény konkrét összegének

         megjelölése,

8.      nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

         összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról

9.      a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban

         résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;

10.    a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy

         hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

11.    vezetői engedély fénymásolata.

 

Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. hétfő 10 óra.

 

A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 20. szerda.

A személyes meghallgatás várható időpontja: 2019. március 27-április 4. között

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzata ügyfélszolgálatán történő leadásával (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) vagy postai úton ZÁRT BORÍTÉKBAN. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 102-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: „gazdasági vezető”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 16.

 

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2019. 05. 02. napjától 2024. 05. 01. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető. A feladatellátással kapcsolatban információ kérhető Kocsis Anikó pénzügyi ügyintézőtől a +36/88//480-845 telefonszámon.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- kozigallas.hu

- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község Önkormányzata hivatalos honlapja

 

 

 

 

 

 
 

 

Tisztelt Partnereink!
 

Észrevételeiket, kérdéseiket ELŐZETESEN is várjuk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. önkormányzati e-mail címre a Lakossági fórum gördülékenyebb lebonyolítása, ehhez a beérkező kérdések szakma képviselői (Településtervező, Települési főépítész) részére történő előzetes továbbítása érdekében!


Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
 

Véleményezési dokumentáció – Településrendezési eszközök módosítása


Partnerségi egyeztetés szabályai

Településfejlesztési koncepció

 

 
 
 

 

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

 

 
 
 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

 

 

 

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

 

 

Dokumentum megnyitása >>>

 

 

 

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szelektív hulladékgyűjtő zsákokat

a Tourinform Irodában

lehet átvenni.

 

Infó: +36 88 446 034

8171 Balatonvilágos, Aligai u. 1.

 

 

 

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

 

 

 

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

 

 

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Szent Korona Avatás 2000.

 

 

 

 

Falugazdász

 

Fogadónap: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal

Szerda: 8:30-10 óráig

Kersákné Kovács Mária  tel: 06-30/387-8203

(munkaidőben hívható)

 

Kérem, ha lehetősége van, időpontot egyeztessen, mert változó időben a következő településeken tartózkodom: Siófok, Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, Som, Nagyberény, Bábonymegyer, Tab, Siófok-Balatonkiliti

 

 
http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg
 

 

Településüzemeltetési

intézmény szolgáltatásai

 

Szolgáltatásokat a szabad kapacítás terhére végzünk.

 

Fűkaszálás: 2520 Ft./óra

Konténeres hulladékszállítás: 30.000 Ft/konténer

Gallyszállítás (VTZ traktorral): 6.050 Ft/forduló

Gallyszállítás (FS traktorra)l: 5.260 Ft./forduló

Bobcatminirakodó: 7.500 Ft/óra

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

 

 

Tájékoztatás

A zöldhulladék lerakó használati rendjének változásáról

 

 

A zöldhulladék lerakó nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 9:00-17:00

                                                      vasárnap, hétfő: zárva

 

  • A zöldhulladék lerakóba csak zöld hulladékot szabad beszállítani.

  • A szolgáltatást (lerakást) csak a helybeli ingatlantulajdonosok vehetik igénybe (ennek igazolása mindenkinek saját érdeke).

  • A lerakási díj az utánfutóval vagy hasonló méretű kisteherautóval, -maximum 1,5 m3 űrtartalomig -  beszállított nyesedék, lomb, fű elhelyezésére vonatkozik.

  • A szolgáltatásért fizetendő összeg: 1,000.- Ft azaz, Egyezer Ft köbméterenként.

  • A szolgáltatás teljesítésének igazolása szállítólevélen történik, melyre a fordulók száma, valamint a számított m3 mennyisége feltüntetésre kerül. A szállítólevelet, mind a szolgáltatást igénybe vevő, mind a Településüzemeltetési Intézmény dolgozója aláírásával igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő adatait is.

  • Fizetés módja: számla ellenében az igénybevételt követő munkanapon, illetve a legközelebbi pénztári munkanapon a Balatonvilágosi Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben

 

 
 

Designed by NeMo System